Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych

Jednym z najpoważniejszych problemów współczesnego społeczeństwa polskiego jest bezrobocie. Wiąże się ono między innymi z takimi ważnymi problemami społecznymi jak ubóstwo, alkoholizm, marginalizacja czy przestępczość. Niezwykle istotne jest, aby wspierać ludzi, którzy wypadli poza rynek pracy i nie są w stanie brać w nim aktywnego udziału. Bycie bezrobotnym w oczywisty sposób skutkuje pogorszeniem sytuacji finansowej dotychczasowego pracownika. Stąd też narodziła się potrzeba świadczenia, jakim jest zasiłek dla bezrobotnych. Przysługuje on już po upływie tygodnia, licząc od dnia  zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Istnieje cała lista kryteriów, które musi spełnić osoba ubiegająca się o zasiłek dla bezrobotnych. Może on zostać przyznany bezrobotnemu, który między innymi:

 • jest pełnoletni, ale nie ukończył sześćdziesiątego roku życia w wypadku kobiet i sześćdziesiątego – piątego w wypadku mężczyzn
 • nie jest zatrudniony i nie wykonuje żadnej innej pracy zarobkowej lecz poszukuje któregokolwiek z tych zajęć
 • jest zdolny i gotowy podjąć zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie
 • nie uczy się w szkole, z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół wyższych w systemie niestacjonarnym
 • nie ma prawa do : emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku wychowawczego, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności
 • nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalno z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe
 • nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych
 • nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • nie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników


Zasiłek dla bezrobotnych
przysługuje osobie, która w okresie półtora roku poprzedzającego datę zarejestrowania w Urzędzie Pracy jako bezrobotny, łącznie przez okres co najmniej 365 dni, m.in.:

 • była zatrudniona i dostawała przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, od którego istnieje obowiązek odliczania składki na Fundusz Pracy
 • świadczyła pracę na podstawie umowy zlecenia lub innych, do których stosuje się przepisy o zleceniu, bądź współpracować przy wykonywaniu tych umów
 • opłacała składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
 • wykonywała pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności
 • wykonywała pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub w spółdzielni kółek rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni
 • opłacała składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego
 • była zatrudniona za granicą i przybyła do Polski jako repatriant
 • była zatrudniona, pełniła służbę lub wykonywała inną prace zarobkową i osiągała dochód, od którego istnieje obowiązek płacenia składki na Fundusz Pracy.

Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy

Aby zarejestrować się jako bezrobotny należy dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy odpowiednie dokumenty, wypełnić kartę rejestracyjną i poświadczyć własnym podpisem prawdziwość złożonych papierów i oświadczeń. Wszystko to dzieje się w obecności pracownika urzędu. Wspomniane wymagane dokumenty to:

 • dowód osobisty, a w wypadku osób niepełnoletnich tymczasowy dowód osobisty bądź legitymacja szkolna
 • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia
 • świadectwo pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień
 • dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac

Okres wypłacania zasiłku dla bezrobotnych

Zazwyczaj zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany przez sześć miesięcy. Dzieje się tak, gdy stopa bezrobocia w powiecie nie przekracza 150% przeciętnej stopy bezrobocia w Polsce. Zasiłek przysługuje przez dwanaście miesięcy jeśli stopa bezrobocia jest jeszcze wyższa niż owe 150%. Poza tym  możliwość pobierania zasiłku pełen rok przysługuje bezrobotnym, którzy ukończyli 50 lat i posiadają minimum 20-letni okres uprawniający do zasiłku, a także bezrobotnemu, który ma na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko poniżej piętnastego roku życia, a jego małżonek jest także bezrobotny, a co iwęcej utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania.

Kiedy zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje

Zasiłek dla bezrobotnych nie jest przyznawany jeśli dana osoba:

 • na przestrzeni pół roku przed zarejestrowaniem w Powiatowym Urzędzie Pracy rozwiązała stosunek pracy lub służbowy za wypowiedzeniem albo za porozumienia stron. Wyjątkiem jest jednakże sytuacja, gdy porozumienie było wynikiem upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub z winy pracodawcy
 • na przestrzeni pół roku przed zarejestrowaniem się w Powiatowym Urzędzie Pracy spowodowała rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub służbowego bez wypowiedzenia

W pierwszym wypadku zasiłek nie przysługuje przez 90 dni, w drugim natomiast przez 180.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest uzależniona od stażu pracy pracownika. Jeżeli okres zatrudnienia wynosi:

 • do pięciu lat – zasiłek równa się 80% zasiłku podstawowego [ 441,50 zł ]
 • od pięciu do dwudziestu lat – zasiłek jest równy 100% zasiłku dla bezrobotnych [ 551, 80 zł ]
 • dwadzieścia lat i więcej – zasiłek jest przyznawany w wysokości 120% zasiłku [ 662,20 zł ]

Kwota zasiłku dla bezrobotnych podlega corocznej waloryzacji w dniu 1 czerwca. Bierze się pod uwagę wskaźnik cen towarów oraz usług konsumpcyjnych z ubiegłego roku.

Odebranie zasiłku dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych może zostać odebrany, jeżeli świadczeniobiorca bez uzasadnionej przyczyny odmówi przyjęcia złożonej przez Urząd lub pracodawcę,  propozycji:

 • podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • odbycia szkolenia lub stażu
 • przygotowania zawodowego dla dorosłych
 • wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych

Zasiłek dla bezrobotnych może również zostać odebrany jeżeli dana osoba odmówi poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, które mają na celu ustalić jego zdolności do pracy bądź udziału w innej formie aktywizacji na rynku pracy.

Anna Wroniszewska

Anna Wroniszewska

 


Dodaj komentarz