Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Rozwód jest niezwykle ciężkim wydarzeniem w życiu dotychczasowych małżonków. Łączy się nie tylko ze zranionymi uczuciami, sporami o przydzielenie władzy rodzicielskiej, czy rozpadem rodziny, ale również, a może właśnie przede wszystkim, z podziałem majątku.

Kwestia mieszkania po rozwodzie

Stało się. Rozwód został orzeczony i trzeba podjąć decyzję co zrobić z mieszkaniem, czy też domem. Jeżeli para zajmuje wspólne mieszkanie, sąd wydaje orzeczenie o sposobie korzystania z niego przez czas w którym wspólnie w nim zamieszkują rozwiedzeni małżonkowie. Czasem wyrok taki polega na na przyznaniu jednej bądź drugiej osobie prawa do wyłącznego korzystania z danego pomieszczenia. Czasem zdarzają się wyjątkowe sytuacje. Przykładowo, gdy jeden z małżonków zachowuje się na tyle nagannie, że uniemożliwia wspólne dzielenie mieszkania, sąd ma możliwość nakazać eksmisję, o ile były partner tego zażąda.  Najczęściej takie przypadki mają miejsce,  gdy rozwód poprzedzony był sprawami karnymi o znęcanie się nad rodziną. Natomiast, jeżeli do sądu wpłynie zgodny wniosek rozwiedzionych małżonków, sąd może orzec o:

 • podziale wspólnego mieszkania
 • przyznaniu mieszkania jednemu z partnerów, jeżeli drugi wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia mu lokalu zamiennego lub pomieszczenia zastępczego

Przy podejmowaniu swoich prawomocnych decyzji sąd kieruje się między innymi potrzebami dzieci, o ile takie są, i potrzebami małżonka, któremu została powierzona władza rodzicielska.

Podział majątku wspólnego

Jeden z partnerów może złożyć wniosek o podział majątku wspólnego. Sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać takiego podziału, o ile nie przyczyni się to do wywołania zbyt dużych opóźnień w postępowaniu sądowym.  Rzeczywistość pokazuje, że takie praktyki są niezwykle rzadkie, ponieważ sędziowie obawiają się zbyt dużych opóźnień, a skonfliktowani małżonkowie znacznie utrudniają wszelkie  działania. Jednakże, jeśli już dochodzi do podziału majątku wspólnego, należy pamiętać, że długi nie mogą zostać podzielone pomiędzy partnerów. W sytuacji, gdy tylko były mąż lub żona ma  stać się stroną wspólnie zawartej umowy kredytowej, wymagana jest zgoda banku. Dzieje się to za sprawą umowy bądź też na drodze sądowej. Jeżeli rozważamy podział majątku ruchomego, jak na przykład samochód, meble czy sprzęt RTV i AGD, to w zupełności wystarczy pisemna umowa zawarta między małżonkami. Dokument taki powinien zawierać:

 • datę
 • podpisy małżonków
 • listę przedmiotów podlegających podziałowi
 • sposób podziału i wyliczenie kto, co zabiera
 • określenie wartości przedmiotów podlegających podziałowi

Jaki majątek nie podlega podziałowi

Przez okres małżeństwa ludzie gromadzą różne rzeczy, zaliczane zarówno do majątku ruchomego jak i nieruchomości. Niektóre z nich są uznawane za wspólne, inne natomiast przynależą tylko do męża, bądź tylko do żony. Do odrębnego majątku poszczególnych partnerów zalicza się:

 • rzeczy zgromadzone przed wejściem w związek małżeński
 • dobra i nieruchomości otrzymane przed daną osobę w spadku
 • pieniądze uzyskane ze sprzedaży rzeczy z własnego majątku każdego z partnerów
 • rzeczy osobiste np. ubrania
 • nagrody za osiągnięcia w pracy
 • dochody z praw autorskich
 • odszkodowania za uszkodzenie ciała lub doznaną krzywdę

Anna Wroniszewska


Dodaj komentarz