Mobbing w miejscu pracy

Mobbing w miejscu pracy

Mobbing w miejscu pracy

Często zdarza się, że zachowania pracodawcy bądź jego podwładnych dalekie są od wzorów idealnych stosunków w pracy i wartości takich jak sprawiedliwość, tolerancja czy uczciwość. Sytuacje takie ściśle wiążą się z mobbingiem, który w artykule 94, paragraf 2 Kodeksu Pracy, został zdefiniowany jako: „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników” [1] Mobbing jest więc zjawiskiem zawierającym w sobie jednocześnie cechy dyskryminacji jak i molestowania.

Płaszczyzny i przebieg mobbingu

Mobbing może występować na trzech płaszczyznach, przy czym pierwsza z nich jest formą najczęściej spotykaną:

 • w relacjach przełożony – pracownik, gdy podwładny lub osoba stojąca niżej w hierarchii firmy jest ofiarą
 • w relacjach przełożony – pracownik, gdy to przełożony jest ofiarą
 • w relacjach między współpracownikami

Zjawisko mobbingu najczęściej zaczyna się od podważania wiedzy bądź umiejętności pracownika, aby swój moment kulminacyjny osiągnąć poprzez systematyczne nękanie psychiczne etc.

45 aktywności mobbingowych


Heinz Leymann
, szwedzki psychiatra, wprowadził kategoryzację 45 aktywności mobbingowych. Oto niektóre z przykładów:

 

→ oddziaływania zaburzające możliwości komunikowania się

 • ograniczanie przez przełożonego możliwości wypowiadania się
 • stałe przerywanie wypowiedzi
 • ciągłe krytykowanie wykonywanej pracy lub życia prywatnego
 • groźby na piśmie

→ oddziaływania zaburzające stosunki społeczne

 • unikanie przez przełożonego rozmów
 • traktowanie jak powietrze
 • odizolowanie pracownika od kolegów
 • zabronienie kolegom rozmów z ofiarą

→ działania mające na celu zaburzenie społecznego odbioru osoby

 • mówienie źle za plecami
 • rozsiewanie plotek
 • kwestionowanie decyzji
 • sugerowanie choroby psychicznej

→ działania mające wpływ na jakość sytuacji życiowej i zawodowej

 • niedawanie ofierze żadnych zadań do wykonania
 • zlecanie bezsensownych prac
 • polecenia wykonywania obraźliwych dla ofiary zadań
 • dawanie zadań poniżej możliwości

 

Jak się bronić przed mobbingiem?

Przede wszystkim decydując się na walkę z mobbingiem w miejscu zatrudnienia należy sobie zdać sprawę, że sytuacja się sama nie poprawi, a problem nie zniknie w magiczny sposób. Na początek ofiara mobbingu powinna się zastanowić czy ma wystarczające dowody na łamanie jej praw pracowniczych, czy ma dość siły na zmaganie się z przeciwnikiem oraz czy ma potrzebne wsparcie. Ważne jest również aby uświadomić sobie co jest celem – odejście z pracy z odszkodowaniem czy może załagodzenie sytuacji i dalsza współpraca?  Powróćmy jeszcze na chwilę do kwestii dowodów. Najlepszym materiałem do ewentualnego postępowania procesowego są pisemne dokumenty jak listy, notatki, czy wydruki e-maili.  W związku z tym najlepiej jest zazwyczaj porozumiewać się z dręczycielem pisemnie. Dobrym pomysłem jest notowanie, z uwzględnieniem daty i miejsca, kolejnych wydarzeń i na przykład osób, które były ich świadkami. Innym mądrym posunięciem w walce z mobbingiem jest składanie skarg do zwierzchnika, lub jeśli to on jest prześladowcą, do osoby stojącej wyżej od niego w hierarchii organizacji. Jeżeli pracownik będący ofiarą odwiedzał lekarza, prawnika lub innego specjalistę, powinien zbierać pokwitowania poniesionych wydatków.

 

[1] Kodeks pracy

Anna Wroniszewska


Dodaj komentarz