Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny jest funduszem stworzonym specjalnie po to, aby zabezpieczyć wypłacanie alimentów, których płatnicy uchylają się od wypełniania swojego obowiązku lub też są niewypłacalni. Powstał w latach siedemdziesiątych, a w 2003 roku na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych został zlikwidowany i jego miejsce zajęła zaliczka alimentacyjna. Istnienie Funduszu zostało reaktywowane w 2008 na drodze przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Fundusz alimentacyjny oferuje różne formy pomocy państwowej pod postacią świadczeń skierowanych do osób uprawnionych do alimentów od rodzica, przyznanych na podstawie wyroku sądowego lub ugody sądowej. Dzieje się tak, o ile komornik nie jest w stanie wyegzekwować od dłużnika pieniędzy. Stwierdza on w takim wypadku całkowitą czy też częściową bezskuteczność egzekucji. Wysokość świadczeń z Funduszu równa się kwocie odpowiadającej ustalonym alimentom należącym się danej osobie, jednakże nie suma ta nie może przekraczać 500 złotych miesięcznie. Warunkiem uzyskania uprawnienia jest określony poziom dochodu na osobę w rodzinie. Sposób obliczania tego kryterium  opisuje ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ustalenie prawa do świadczeni alimentacyjnego z Funduszu następuje w wyniku złożenia wniosku przez osobę do tego uprawnioną bądź też przez jej przedstawiciela. Dokument składany jest we właściwym Urzędzie Gminy czy Miasta.

Okres wypłacania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Prawo do świadczeń ustalane jest na czas określony. Przysługują one do osiągnięcia przez osobę uprawnioną pełnoletniości. Jeżeli kontynuuje ona naukę w szkole wyższej, to ma prawo do pobierania świadczeń aż do dwudziestych – piątych  urodzin.  Co istotne, jeżeli uprawniony  dysponuje  orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, to świadczenie  przyznawane jest  bezterminowo.

Wniosek o wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

We wniosku o wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego powinny znaleźć się takie informacje i dokumenty jak:

 • dane dotyczące członków rodziny →  imiona, nazwiska, daty urodzenia, numery PESEL i NIP, a gdy nie został on przydzielony, numer i serię paszportu bądź dowodu osobistego
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub postanowienia sądowego o zabezpieczeniu powództwa o alimenty
 • oświadczenie o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania przeciwko dłużnikowi
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów, niepodlegających przepisom o  podatku dochodowym
 • oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do wypłacania alimentów
 • zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji
 • zaświadczenie o dochodzie każdego członka rodziny wydawane przez naczelnika urzędu skarbowego
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, o ile takowe istnieje
 • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej do alimentów
 • zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub na studia
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej

Komu nie przysługuje świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, osobie uprawnionej, która:

 • jest umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej
 • osiągnęła pełnoletniość i ma własne dziecko
 • wstąpiła w związek małżeński

Anna Wroniszewska


Dodaj komentarz