Usługi opiekuńcze – żłobki i przedszkola

Usługi opiekuńcze – żłobki i przedszkola

We współczesnym świecie rodzice często nie mają wystarczająco dużo czasu, aby opiekować się swoimi dziećmi. Życie zawodowe w wielu wypadkach koliduje z rolą rodzica czy opiekuna. Właśnie dlatego niezwykle pomocnymi instytucjami są przedszkola i żłobki oferujące usługi opiekuńcze skierowane do dzieci. Czym jest żłobek? Żłobek jest instytucją, której celem jest […]

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów

Liczba niedożywionych dzieci w Polsce sięga, jak donoszą rządowi specjaliści, ok. 800 tys. dzieci między 5 a 16 rokiem życia. Zdaniem niektórych są to dość pozytywne założenia, a faktyczna liczba dzieci, które głodują  sięga znacznie wyżej. Pomocą niedożywionym maluchom zajmuje się między innymi dość szeroko znany program Pajacyk. Wystarczy wejść[…]

Wcześniejsza emerytura kobiet

Wcześniejsza emerytura kobiet

Chyba każdy słyszał żartującego tatę, brata czy wujka, który twierdził, że zazdrości kobietom wcześniejszej emerytury, bo mogą sobie szybciej odpocząć. Sporo z nas na pewno zetknęło się również ze stwierdzeniem, że wcześniejszy wiek emerytalny kobiet to czysta niesprawiedliwość wobec mężczyzn. A może właśnie jest na odwrót? Może jest to krzywdzące[…]

Kobiety w polskiej polityce

Kobiety w polskiej polityce

Kobiety stanowią ponad połowę polskiego społeczeństwa, co wiąże się z feminizacją populacji całego globu. Niestety proporcje te nie wiążą się ze sporym udziałem kobiet w życiu publicznym, w tym również i polityce. Wystarczy spojrzeć na statystyki mówiące, iż w polskim Sejmie jest niewiele ponad 20% kobiet, a w Senacie zaledwie[…]

Uprawnienia kobiet w ciąży

Uprawnienia kobiet w ciąży

Kobieta w ciąży wymaga troski i opieki na różnych płaszczyznach, a więc nie tylko ze strony swojego partnera i członków rodziny, ale również pracodawcy. W Kodeksie Pracy zostały zapisane przepisy, które bezwzględnie obowiązują pracodawcę względem ciężarnej pracownicy. W przypadku uchylania się od ciążących na nim obowiązków pracodawca zagrożony jest karą[…]

Odprawa pracownicza

Odprawa pracownicza

W wypadku zwolnienia z przyczyn zaistniałych po stronie zatrudniającego, pracownik może się ubiegać o odprawę od swojego pracodawcy. Warunkiem koniecznym jest jednakże, aby  pracodawca ten dawał pracę ponad dwudziestu ludziom. Przepis ten ma swoje źródła w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Inne akty i[…]

Becikowe

Becikowe

Świadczenie to, jeszcze nie tak dawno temu, wywołało całkiem spore zamieszanie w dyskursie społecznym. W związku z jego wprowadzeniem Roman Giertych twierdził: „Chcemy odmłodzić populację mieszkańców stolicy. Zachęcić jakoś kobiety do rodzenia dzieci”, natomiast Karol Karski mówił, iż jest to „populistyczna gra nienarodzonymi dziećmi”. O czym mowa? Oczywiście o  becikowym.[…]

Różnice w wieku emerytalnym kobiet i mężczyzn

Różnice w wieku emerytalnym kobiet i mężczyzn

Podobno kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa. Podobno kobiety lubią być księżniczkami ratowanymi przez królewicza na śnieżnobiałym rumaku. Za to na pewno mężczyźni idą później na emeryturę. Niezaprzeczalnym faktem jest, że panie zaczynają pobierać świadczenie po 60 roku życia, czyli 5 lat wcześniej niż panowie. Reforma emerytalna Nowy[…]

Ustalenie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa bywa sprawą problematyczną. Jednakże w wielu sytuacjach jest ono bardzo ważne, na przykład ze względu na możliwość adopcji. Ponieważ jest to niezwykle istotna kwestia  ze społecznego, emocjonalnego, jak i ekonomicznego czy nawet socjalizacyjnego punktu widzenia, prawo reguluje ją za pomocą dość precyzyjnych przepisów, które można znaleźć w:  […]

Matka karmiąca w pracy

Matka karmiąca w pracy

Współczesna specyfika rynku pracy stosunkowo często wymaga  od rodziców licznych poświęceń. Ojcowie i matki muszą podejmować liczne starania aby pogodzić rolę pracownika i rodzica. Niektóre przepisy ułatwiają im życie, inne utrudniają. Polskie prawo przewiduje pewne udogodnienia dla matek karmiących, które są aktywne zawodowo. Przerwy na karmienie piersią Zatrudniona na pełen[…]

Dodatki do rent i emerytur

Dodatki do rent i emerytur

Sytuacja polskich emerytów i rencistów zazwyczaj nie należy do najlepszych. Typowy obraz staruszki zbierającej grosz do grosza,aby kupić lekarstwa lub zrobić drogie badania jest znany każdemu z nas. Niektórzy emeryci i renciści poza swoimi świadczeniami mają prawo  do różnych dodatków. Każdego roku są one waloryzowane i bywa, że w dość[…]

Kiedy dobiegnie końca urlop macierzyński pojawia się możliwość wykorzystania prawa do urlopu wychowawczego. Jest to niezwykle ważne uprawnienie dla wszystkich matek i ojców, którzy poza pracą zawodową realizują się również jako rodzice.

Urlop wychowawczy

Kiedy dobiegnie końca urlop macierzyński pojawia się możliwość wykorzystania prawa do urlopu wychowawczego. Jest to niezwykle ważne uprawnienie dla wszystkich matek i ojców, którzy poza pracą zawodową realizują się również jako rodzice. Komu przysługuje urlop wychowawczy? Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje pracownikom, którymi są osoby w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.[…]

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński

Artykuł 184 Kodeksu Pracy mówi, iż „za czas urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami”. Aktem prawnym mówiącym bardziej szczegółowo o tym uprawnieniu jest ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 roku.  Zasiłek macierzyński wynosi[…]

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński jest uprawnieniem, które przysługuje na podstawie Kodeksu Pracy, a dokładniej mówiąc artykułów od 180 do 185. W czasie jego trwania, matce lub ojcu w zależności od tego kto korzysta z urlopu,  przysługuje zasiłek macierzyński.  Świadczenie to jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu za okres pół roku kalendarzowego poprzedzającego miesiąc,[…]

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych

Jednym z najpoważniejszych problemów współczesnego społeczeństwa polskiego jest bezrobocie. Wiąże się ono między innymi z takimi ważnymi problemami społecznymi jak ubóstwo, alkoholizm, marginalizacja czy przestępczość. Niezwykle istotne jest, aby wspierać ludzi, którzy wypadli poza rynek pracy i nie są w stanie brać w nim aktywnego udziału. Bycie bezrobotnym w oczywisty[…]

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Rozwód jest niezwykle ciężkim wydarzeniem w życiu dotychczasowych małżonków. Łączy się nie tylko ze zranionymi uczuciami, sporami o przydzielenie władzy rodzicielskiej, czy rozpadem rodziny, ale również, a może właśnie przede wszystkim, z podziałem majątku. Kwestia mieszkania po rozwodzie Stało się. Rozwód został orzeczony i trzeba podjąć decyzję co zrobić z[…]

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Każdy niezależnie od statusu społecznego, posiadanego majątku czy urody, starzeje się. Właśnie dlatego bardzo ważne jest, aby zadbać o swoją przyszłość. Jednym ze sposobów są ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pierwsze z nich jest ubezpieczeniem na wypadek niezdolności do pracy z powodu starości. Drugie, zawsze mu towarzyszące, to forma ubezpieczenia mająca[…]

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny jest funduszem stworzonym specjalnie po to, aby zabezpieczyć wypłacanie alimentów, których płatnicy uchylają się od wypełniania swojego obowiązku lub też są niewypłacalni. Powstał w latach siedemdziesiątych, a w 2003 roku na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych został zlikwidowany i jego miejsce zajęła zaliczka alimentacyjna. Istnienie Funduszu zostało reaktywowane[…]

Rozwód a separacja – podstawowe różnice

Rozwód a separacja – podstawowe różnice

Zarówno rozwód jak i separacja świadczą o tym, że coś złego dzieje się w związku dwojga ludzi. Istnieją jednak fundamentalne różnice między tymi dwoma rozwiązaniami. O ile rozwód jest wyrokiem sądu powodującym, iż mąż i żona  przestają formalnie istnieć jako jedność, o tyle separacja nazywana jest „rozwodem, ale nie do[…]

Mobbing w miejscu pracy

Mobbing w miejscu pracy

Często zdarza się, że zachowania pracodawcy bądź jego podwładnych dalekie są od wzorów idealnych stosunków w pracy i wartości takich jak sprawiedliwość, tolerancja czy uczciwość. Sytuacje takie ściśle wiążą się z mobbingiem, który w artykule 94, paragraf 2 Kodeksu Pracy, został zdefiniowany jako: „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane[…]

Zasiłek pielęgnacyjny a świadczenia pielęgnacyjneZasiłek pielęgnacyjny a świadczenia pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny a świadczenia pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne, pomimo łudząco podobne nazwy dotyczą dwóch różnych transferów socjalnych. Przyznawane są na mocy jednego aktu prawnego, a mianowicie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku. Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny? Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł miesięcznie i przysługuje kilku kategoriom osób : dziecku[…]

Alimenty w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym

Alimenty w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym

W świetle polskiego prawa rodzice są zobowiązani do dostarczania środków utrzymania i wychowania dziecka. Obowiązek ten ciąży na nich do chwili, aż potomstwo nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Sam fakt przyznania świadczenia jak i jego wysokość zależą od potrzeb dziecka, a także możliwości finansowych rodzicieli. Dochody i potrzeby[…]

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne

Rynek pracy jest pełen pułapek i wyzwań stojących przed jego uczestnikami. Zagrożeniem jest nie tylko bezrobocie, ale również nieprzestrzeganie przepisów, czy kłopoty z powrotem    do aktywnego uczestnictwa na rynku zatrudnienia. Właśnie dlatego zostało stworzonych wiele form pomocy. Jedną z nich jest świadczenie rehabilitacyjne. Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje[…]

Świadczenie przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne jest jednym ze sposobów wsparcia osób w trudnej sytuacji na rynku pracy. Jego funkcjonowanie regulowane jest przez ustawę o świadczeniach przedemerytalnych z  dnia 30 kwietnia 2004 r. Kto ma prawo do świadczenia przedemerytalnego? Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie, która jest osobą bezrobotną, zarejestrowaną w urzędzie pracy. Istotne jest, aby[…]

Renta rodzinna

Renta rodzinna

Jest to świadczenie, które przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny[…]

Ochotnicze Hufce Pracy

Od Junackich do Ochotniczych – Hufce Pracy

Źródeł istnienia Ochotniczych Hufców Pracy należy szukać w tradycji istnienia Junackich Hufców Pracy, które zaczęły funkcjonować z dniem 22 września 1936 roku, na mocy dekretu Prezydenta Ignacego Mościckiego. Ich zadaniem było wychowanie porządnych obywateli, zapewnienie młodym ludziom pracy, przygotowania do służby wojskowej lub do wojskowej służby pomocniczej, a także umożliwienie[…]

Najczęstsze błędy popełniane w CV

Najczęstsze błędy popełniane w CV

CV jest pierwszym kontaktem z potencjalnym pracodawcą. Bardzo ważne jest aby napisać je umiejętnie i umieścić w nim najważniejsze informacje. Bywa, że kiepsko napisany życiorys może zatrzeć dobre wrażenie jakie powinno wywołać doświadczenie czy osiągnięcia kandydata. Poza zachowaniem starannej formy i umieszczeniem klauzuli zezwalającej na przetwarzanie danych osobowych, powinno się[…]

Zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy jest jednym ze świadczeń  z ubezpieczenia społecznego, które ma wspomóc osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy. Jego celem jest wsparcie i ochrona pracownika, który znalazł się w sytuacji, gdy jego sprawność do pracy jest zmniejszona w wyniku choroby.  Zasiłek jest więc równy różnicy między przeciętnym wynagrodzeniem  za[…]

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. Jest jednym ze świadczeń, które mają na celu ułatwienie funkcjonowania rodziców na rynku pracy czy w ogóle wspomaganie istnienia rodziny, dotkniętej problemem choroby. Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? Zasiłek opiekuńczy przyznawany jest osobie ubezpieczonej, zwolnionej od wykonywania pracy ponieważ musi[…]

Rodzinne domy dziecka

Rodzinne domy dziecka

Dzieci pozbawione całkowicie lub częściowo opieki biologicznych rodziców mogą znaleźć schronienie, pomoc i prawdziwy dom lub przynajmniej jego namiastkę pod wieloma postaciami. Mowa tu o rodzinach zastępczych i adopcyjnych, pogotowiach ratunkowych, czy domach dziecka. Jedną z form mających wiele pozytywnych aspektów są Rodzinne Domy Dziecka będące jednostkami pomocy społecznej. Ich[…]

Zasiłek wychowawczy

Zasiłek wychowawczy

Zasiłek wychowawczy jest świadczeniem  wypłacany przez  pracodawcę zatrudniającego więcej niż 20 pracowników. W pozostałych sytuacjach wypłat dokonuje właściwa terenowo jednostka organizacyjna ZUS. Prawo do zasiłku wychowawczego ustalane jest przed zakończeniem  okresu zasiłkowego, trwającego od 1 czerwca do 31 maja roku kalendarzowego. Komu przysługuje zasiłek wychowawczy? Urlop wychowawczy przyznawany jest rodzicom[…]

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy

Honoriusz Balzac powiedział kiedyś: „Śmierć jest nazbyt pewna, zapomnijmy ją”. I może właśnie z powodu tej pewności, iż każdemu z nas kiedyś przyjdzie umrzeć, funkcjonuje zasiłek pogrzebowy, wypłacany przez ZUS. Jakie dokumenty? Dokumentami, które są niezbędne przy ubieganiu się o uzyskanie zasiłku pogrzebowego są: druk ZUS Z-12 skrócony odpis aktu[…]

Renta socjalna

Renta socjalna

Rentę socjalną mogą uzyskać osoby, którym nie udało się zdobyć prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, a są niepełnosprawne i ze względu na to, możliwość znalezienia przez nie zatrudnienia jest mocno ograniczona. Akty prawne regulujące tę kwestię  to: ustawa  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z[…]

Praca zawodowa kobiet a partnerstwo

Polskie społeczeństwo charakteryzuje raczej tradycyjny podział ról płci. Pomimo iż coraz więcej osób jest zwolennikami związków partnerskich, to nadal dominującą formą jest sytuacja gdy to mężczyzna jest głową rodziny, odpowiedzialną za sytuację materialną gospodarstwa domowego. Kobieta natomiast ma za zadanie organizować życie rodzinne, zajmować się domem i opiekować dziećmi. Tradycyjny[…]