Zasiłek wychowawczy

Zasiłek wychowawczy

Zasiłek wychowawczy

Zasiłek wychowawczy jest świadczeniem  wypłacany przez  pracodawcę zatrudniającego więcej niż 20 pracowników. W pozostałych sytuacjach wypłat dokonuje właściwa terenowo jednostka organizacyjna ZUS. Prawo do zasiłku wychowawczego ustalane jest przed zakończeniem  okresu zasiłkowego, trwającego od 1 czerwca do 31 maja roku kalendarzowego.

Komu przysługuje zasiłek wychowawczy?

Urlop wychowawczy przyznawany jest rodzicom lub opiekunom. Może trwać maksymalnie trzy lata i ma na celu umożliwienie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie czwartego roku życia. Osoba korzystająca z urlopu wychowawczego musi mieć za sobą przynajmniej sześciomiesięczny, udokumentowany  okres zatrudnienia. Zasiłek przysługuje do ukończenia urlopu wychowawczego, maksymalnie przez okres :

 • dwudziestu – czterech miesięcy kalendarzowych
 • trzydziestu – sześciu miesięcy kalendarzowych, jeżeli uprawniony: sprawuje osobistą opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym przy jednym porodzie lub samotnie wychowuje dziecko
 • siedemdziesięciu – dwóch miesięcy kalendarzowych, jeżeli osoba uprawniona do zasiłku sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem, które z powodu stanu zdrowia, a w szczególności przewlekłej choroby, kalectwa lub opóźnienia w rozwoju umysłowym, wymaga osobistej opieki.

Kiedy nie przysługuje zasiłek wychowawczy?


Zasiłek wychowawczy nie przysługuje:

 • gdy dana osoba korzysta z urlopu wychowawczego krótszego niż 3 miesiące
 • gdy zaprzestano sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem  z wyjątkiem czasowego  [ do 6 miesięcy ]  pobytu matki lub dziecka w szpitalu lub w sanatorium
 • gdy rodzic lub opiekun podjął się w okresie urlopu wychowawczego pracy albo innej działalności zarobkowej
 • w razie pobierania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli łączny dochód z tych tytułów przekracza miesięcznie kwotę stanowiącą 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym
 • gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 548 zł.

Ustalenie prawa do zasiłku wychowawczego

Prawo do zasiłku ustalane jest na wniosek uprawnionego. Uwzględniane są dochody, które osiąga rodzina w czasie dwunastu miesięcy kalendarzowych poprzedzających okres zasiłkowy. Pomniejsza się je o:

 • składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe
 • kwotę podatku
 • kwotę alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób


Do kwoty stanowiącej dochód nie wlicza się:

 • dochodów uzyskanych przez osobę uprawnioną do zasiłku wychowawczego przed uzyskaniem prawa do tego zasiłku
 • zasiłku wychowawczego otrzymywanego w poprzednim okresie zasiłkowym.

Anna Wroniszewska


Dodaj komentarz