Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy

Honoriusz Balzac powiedział kiedyś: „Śmierć jest nazbyt pewna, zapomnijmy ją”. I może właśnie z powodu tej pewności, iż każdemu z nas kiedyś przyjdzie umrzeć, funkcjonuje zasiłek pogrzebowy, wypłacany przez ZUS.

Jakie dokumenty?


Dokumentami, które są niezbędne przy ubieganiu się o uzyskanie zasiłku pogrzebowego są:

 • druk ZUS Z-12
 • skrócony odpis aktu zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu lub kopie rachunków potwierdzone przez bank
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo
 • Kiedy i komu przyznawany jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przyznawany jest  w razie odejścia z tego świata:

 • ubezpieczonego,
 • pobierającego emeryturę
 • pobierającego rentę,
 • osoby, która w chwili śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, jednakże spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 • osoby, która pobierała zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński bądź zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 • członka rodziny osoby ubezpieczonej lub pobierającej emeryturę czy też rentę

Do kategorii członków rodziny o których wspomniano powyżej zalicza się:

 • dzieci własne lub małżonka, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, przyjęte w ramach rodziny zastępczej  lub przysposobione,
 • wnuki,
 • rodzeństwo
 • małżonka lub małżonkę
 • rodziców, ojczyma, macochę, a także osoby przysposabiające.

W razie pokrycia kosztów pogrzebu zasiłek pogrzebowy przysługuje ponadto: pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, bądź dowolnej osobie, która to uczyniła. Należy przy tym pamiętać, że prawo do zasiłku pogrzebowego ulega przedawnieniu w razie niezłożenia wniosku o jego przyznanie w przeciągu roku od dnia śmierci osoby, po której należy się zasiłek.

Ile?


Zasiłek pogrzebowy
przysługuje w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. W wypadku gdy kwota pokrywana jest przez pracodawcę, DPS, gminę, instytucję kościelną, zasiłek przyznawany jest w wysokości kosztów pogrzebu, potwierdzonych dokumentacją,  nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Gdy koszty pochówku przypadają więcej niż jednej osobie bądź podmiotowi, zasiłek przyznawany jest proporcjonalnie do poniesionych wydatków.

Anna Wroniszewska


Dodaj komentarz