Zasiłek pielęgnacyjny a świadczenia pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny a świadczenia pielęgnacyjneZasiłek pielęgnacyjny a świadczenia pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny a świadczenia pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne, pomimo łudząco podobne nazwy dotyczą dwóch różnych transferów socjalnych. Przyznawane są na mocy jednego aktu prawnego, a mianowicie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?


Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł miesięcznie i przysługuje kilku kategoriom osób :

 • dziecku poniżej szesnastego roku życia, o ile  zostało uznane za niepełnosprawne przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
 • osobie powyżej siedemdziesiątego – piątego roku życia
 • osobie niepełnosprawnej, która przekroczyła szesnasty rok życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz jeśli niepełnosprawność powstała  przed  ukończeniem dwudziestu – jeden lat


Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje natomiast osobom, które:

 • przebywają w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
 • uprawnionym do dodatku pielęgnacyjnego.

 

Osoby niepełnosprawne a zasiłek pielęgnacyjny

Świadczeniobiorcy, którzy uzyskali pierwszy raz orzeczenie o niepełnosprawności, otrzymują zasiłek pielęgnacyjny od tego miesiąca, w którym został złożony wniosek o orzeczenie niepełnosprawności. Warunkiem koniecznym jest jednak, aby złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny w czasie do trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności. Przy drugim i następnym orzeczeniu, zasiłek jest wypłacany od początku miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym minął termin ważności poprzedniego orzeczenia.  Dzieje się tak w sytuacji, gdy dana osoba wnioskowała o ustalenie niepełnosprawności terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia oraz prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne, w wysokości 420 zł miesięcznie,  przyznawane jest z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub z innej pracy zarobkowej krewnym w linii prostej oraz rodzeństwu, w tym także rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Dzieje się tak wtedy, gdy dana osoba nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, bądź rezygnuje z tego typu aktywności, w celu sprawowania opieki nad:

 • dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, które wymaga stałej lub długotrwałej  opieki bądź pomocy drugiej osoby, w wyniku znacznie ograniczonej możliwości samodzielnej egzystencji oraz w związku z absolutną koniecznością stałego współudziału  opiekuna dziecka w codziennym procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji etc
 • osobą o udokumentowanym, znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warto pamiętać, iż świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli osoba, która sprawuje opiekę otrzymuje rentę, emeryturę, rentę socjalną, zasiłek przedemerytalny, zasiłek stały lub świadczenie przedemerytalne.  Podobnie wygląda sytuacja jeśli osoba wymagając opieki jest powiązana węzłem małżeńskim, jest umieszczona w rodzinie zastępczej, placówce zapewniającej całodobową opiekę lub w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym. Świadczenie pielęgnacyjne nie zostaje poza tym przydzielone w sytuacji, gdy:

 • osoba w rodzinie ma już ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na dziecko wymagające opieki
 • członek rodziny ma prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego bądź też do świadczenia pielęgnacyjnego, na którekolwiek z dzieci
 • członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką nad członkiem rodziny, chyba że właściwe przepisy stanowią inaczej

 

Kryteria dochodowe świadczenia pielęgnacyjnego

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny nie przekracza kwoty 583,00 zł netto w przeliczeniu na członka rodziny. W zależności od tego kto ubiega się o świadczenie, w różny sposób postrzega się kryterium dochodowe. Gdy o świadczenie ubiega się:

 • jeden z rodziców bądź opiekun faktyczny dziecka, ustalając prawo do świadczenia uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę
 • krewny w linii prostej, inny niż matka lub ojciec, albo rodzeństwo, ustalając prawo do świadczenia uwzględnia się łącznie dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód rodziny osoby wymagającej opieki
 • rodzina zastępcza spokrewniona z dzieckiem i obciążona obowiązkiem alimentacyjnym, ustalając prawo do świadczenia uwzględnia się dochód rodziny zastępczej oraz dochód dziecka.

Anna Wroniszewska


Dodaj komentarz