Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. Jest jednym ze świadczeń, które mają na celu ułatwienie funkcjonowania rodziców na rynku pracy czy w ogóle wspomaganie istnienia rodziny, dotkniętej problemem choroby.

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przyznawany jest osobie ubezpieczonej, zwolnionej od wykonywania pracy ponieważ musi osobiście opiekować się zdrowym dzieckiem poniżej ósmego roku życia, chorym dzieckiem do lat czternastu, czy też lub innym chorym członkiem rodziny. W tej ostatniej grupie znajdują się:

 • małżonek / małżonka
 • rodzice
 • teściowie
 • dziadkowie
 • wnuki
 • rodzeństwo
 • dzieci w wieku ponad 14 lat

Każdy z rodziców ma te same uprawnienia co do zasiłku. Przysługuje matce lub ojcu, w zależności od tego, które z nich  wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres. Przyznawany jest ponadto gdy dana osoba sprawuje opiekę nad chorym dzieckiem poniżej drugiego roku życia. Należy jednakże pamiętać, że świadczenie to jest udzielane tylko wtedy, gdy inni członkowie rodziny nie mają możliwości zapewnienia opieki.

Na jak długo przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek jest wypłacany na czas zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki. Okres ten nie może jednak trwać dłużej niż:

 • sześćdziesiąt dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem do lat ośmiu
 • sześćdziesiąt dni jeżeli dana osoba opiekuje się dzieckiem chorym poniżej czternastego roku życia
 • czternaście dni jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem powyżej czternastego lub innymi chorymi członkami rodziny Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny z różnych przyczyn i bez względu na liczbę członków rodziny wymagających opieki, nie może przekroczyć 60. dni w roku kalendarzowym.

Ważne jest, iż okres wypłaty zasiłku opiekuńczego, niezależnie od przyczyny przydzielenia świadczenia i liczby członków rodziny, nie ma prawa być dłuższy niż sześćdziesiąt dni w roku kalendarzowym.

Dokumenty niezbędne do otrzymania zasiłku opiekuńczego

Przede wszystkim wymagane jest zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA, dotyczące stanu zdrowia osoby nad, którą ma być sprawowana opieka.  Jeżeli chodzi o zasiłek opiekuńczy przyznawany na dziecko do ósmego roku życia, to konieczne są:

 • oświadczenie ubezpieczonego mówiące o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko
 • decyzja inspektora sanitarnego zarządzającego izolację w sytuacji, gdy dziecko może być nosicielem zarazków choroby zakaźnej
 • zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym blankiecie – w razie porodu, choroby lub pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej
 • wniosek o uzyskanie zasiłku na druku ZUS Z – 15
 • zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 – w przypadku pracowników oraz ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych – gdy  świadczenie wypłacane jest przez ZUS

Jak oblicza się podstawę wymiaru?

Podstawą wymiaru jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pracujący rok kalendarzowy, poprzedzający powstanie niezdolności do pracy. Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu, zgodnie z przepisami, nie mogą mieć niższej podstawy wymiaru od minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu:

 • 18,71% wynagrodzenia jeżeli zasiłek przysługuje pracownikowi za okres do 30 czerwca 2007 r.
 • 15,71% wynagrodzenia, jeżeli zasiłek przysługuje pracownikowi za okres od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
 • 13,71% wynagrodzenia jeżeli zasiłek przysługuje pracownikowi za okres po dniu 31 grudnia 2007 r.

Jeżeli chodzi o podstawę wymiaru dla ubezpieczonego, który nie jest pracownikiem,  to równa się ona przeciętnemu miesięcznemu przychodowi za  dwanaście miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. Od wspomnianego przychodu opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe. Dzieje się tak po odliczeniu kwoty odpowiadającej:

 • 18,71% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie [ za okres do 30 czerwca 2007 r.]
 • 15,71% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie  [ za okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. ]
 • 13,71% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie [ za okres po dniu 31 grudnia 2007 r. ]

Anna Wroniszewska


Dodaj komentarz