Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne

Rynek pracy jest pełen pułapek i wyzwań stojących przed jego uczestnikami. Zagrożeniem jest nie tylko bezrobocie, ale również nieprzestrzeganie przepisów, czy kłopoty z powrotem    do aktywnego uczestnictwa na rynku zatrudnienia. Właśnie dlatego zostało stworzonych wiele form pomocy. Jedną z nich jest świadczenie rehabilitacyjne.

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobie ubezpieczonej, która po upłynięciu okresu wypłacania zasiłku chorobowego nadal nie jest w stanie podjąć pracy, ze względu na chorobę, potrzebę dalszej rehabilitacji czy też leczenia. Ważne jest, aby stan zdrowia takiego pracownika rokował wszelkie szanse na odzyskanie pełnej sprawności pozwalającej na powrót do aktywności zawodowej. O konieczności przyznania świadczenia rehabilitacyjnego decyduje, wydając orzeczenie, właściwy lekarz  ZUS.  Bardzo istotne jest, aby pamiętać, że osoba otrzymująca świadczenie nie ma możliwości podjęcia jakiejkolwiek pracy czy dorobienia sobie w inny sposób. Którakolwiek z tych czynności skutkuje pozbawieniem prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.

Mówiąc bardziej szczegółowo świadczenie rehabilitacyjne przysługuje, dysponującym ubezpieczeniem chorobowym:

 • pracownikom, również wykonującym pracę nakładczą lub na postawie: umowy agencyjnej, umowy – zlecenia, czy innej umowy o świadczenie usług, co do której stosowane są przepisy Kodeksu Cywilnego na temat zlecenia
 • członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych
 • członkom kółek rolniczych
 • osobom duchownym
 • odbywającym służbę zastępczą
 • prowadzącym własną działalność pozarolniczą i ich współpracownikom
 • osobom wykonującym odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności bądź też tymczasowego aresztowania

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje również z ubezpieczenia wypadkowego. Taka ewentualność ma miejsce, gdy następuje udokumentowana niezdolność do pracy spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Przysługuje:

 • pracownikom
 • duchownym
 • osobom prowadzącym pozarolnicza działalność, a także współpracującym z nimi
 • funkcjonariuszom Służby Celnej
 • słuchaczom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, którzy pobierają stypendia, w sytuacji gdy są niezdolne do pracy po ustaniu zasiłku z tytułu ubezpieczenia wypadkowego
 • osobom wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania
 • członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych
 • osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy- zlecenia czy też innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osobom z nimi współpracującym, jeżeli praca jest przez te osoby wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy
 • osobom w trakcie służby zastępczej
 • osobom pobierającym stypendia sportowe, gdy są niezdolne do pracy po ustaniu ubezpieczenia wypadkowego
 • posłom i senatorom pobierającym uposażenie – przysługuje jedynie w przypadku niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego
 • osobom pobierającym stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierował je powiatowy urząd pracy lub inny podmiot. Przepis ten obowiązuje jedynie w przypadku niezdolności danej osoby do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego

Komu nie przysługuje świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje:

 • jeżeli ubezpieczony jest uprawniony do emerytury bądź renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego czy też urlopu dla poratowania zdrowia
 • za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych
 • w okresie urlopu bezpłatnego, lub urlopu wychowawczego, tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • gdy ubezpieczony odmówił bez przyczyny poddania się badaniu mającemu ustalić zawartość alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie bądź też przez swoje zachowanie uniemożliwił przeprowadzenie badania
 • gdy jedyną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane umyślnie czy też na wskutek rażącego niedbalstwa
 • gdy ubezpieczony, będąc nietrzeźwymi, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznie do spowodowania wypadku
 • za miesiąc kalendarzowy, w którym stwierdzono wykonywanie pracy zarobkowej albo  gdy wykorzystywano okres, w którym świadczenie zostało przyznane niezgodnie z jego przeznaczeniem
 • za okres świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia

 

Jak długo przysługuje świadczenie rehabilitacyjne

O świadczenie rehabilitacyjne można ubiegać się po ustaniu zasiłku chorobowego, który wypłacany jest przez okres maksymalnie 182 dni, bądź 270 w przypadku gruźlicy. Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest  na czas odzyskania zdolności do pracy, jednakże najdłużej przez okres 12 miesięcy.

 

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego

Świadczenie rehabilitacyjne przyznaje się w kwocie równej 90% podstawy wymiaru zasiłku przez okres pierwszych 3 miesięcy. W pozostałym okresie otrzymywane jest to 75%. Świadczenie rehabilitacyjne w wysokości 100% jest wypłacane podczas ciąży.

Anna Wroniszewska


Dodaj komentarz