Świadczenie przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne jest jednym ze sposobów wsparcia osób w trudnej sytuacji na rynku pracy. Jego funkcjonowanie regulowane jest przez ustawę o świadczeniach przedemerytalnych z  dnia 30 kwietnia 2004 r.

Kto ma prawo do świadczenia przedemerytalnego?

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie, która jest osobą bezrobotną, zarejestrowaną w urzędzie pracy. Istotne jest, aby w odpowiednim terminie został złożony do organu rentowego, przykładowo ZUS lub KRUS, wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Formalność ta musi zostać wypełniona do  30 dni od wydania przez powiatowy urząd pracy zaświadczenia o sześciomiesięcznym okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Mówiąc konkretniej świadczenie przedemerytalne jest przyznawane osobie, która:

 • pobierała zasiłek dla bezrobotnych przez co najmniej pół roku, a po tym czasie pozostaje zarejestrowana jako bezrobotna
 • w czasie otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła przyjęcia propozycji  zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej
 • do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji miejsca pracy czy też niewypłacalności pracodawcy u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres minimum pół roku
 • jest kobietą po 56 roku życia lub mężczyzną po 61 roku życia i posiada okres pracy
 • uprawniający do emerytury [ 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn ]
 • zostaje zwolniona z pracy „z przyczyn dotyczących zakładu pracy”, w którym była zatrudniona co najmniej sześć miesięcy, przy czym skończyła 55 lat w wypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn. Staż pracy musi wynosić minimum 30 lat dla  pań i 35 lat dla panów
 • ogłosiła upadłość własnej działalności gospodarczej, którą prowadziła nieprzerwanie przez minimum 2 lata, a od momentu upadku ukończyła 56 lat dla kobiet i 61 dla mężczyzn. Za okres ten musiały być opłacane składki na ubezpieczenia społeczne. Staż pracy musi jednocześnie wynosić 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn
 • straciła rentę z tytułu niezdolności do pracy, pobieraną przez co najmniej 5 lat, a w dniu ustania prawa do renty, ukończyła co najmniej 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna), przy czym staż pracy wynosi chociaż 20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn
 • przez przynajmniej 10 lat była zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy w zakładzie produkującym azbest oraz posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn

Wysokość świadczenia przedemerytalnego

Świadczenie przedemerytalne od dnia 1 marca zeszłego roku wynosi 757,79 zł miesięcznie.  W sytuacji, gdy jest przyznawane sobie wcześniej uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy, jego wysokość odpowiada kwocie ostatnio pobieranej renty, nie może jednak wynieść więcej niż 711,54 zł.

Kiedy zostaje odebrane lub zmniejszone świadczenie przedemerytalne

Mówiąc najprościej, świadczenie przedemerytalne może zostać zabrane, gdy osoba je otrzymująca ma za duży przychód.  Suma kwoty, którą dany świadczeniobiorca sobie dorabia i transferu przedemerytalnego nie może być wyższa niż 1190,20 zł. Jeżeli pułap ten zostanie przekroczony świadczenie zostaje pomniejszone, przy czym nie może wynosić mniej niż 355, 77 zł. ZUS całkowicie zaprzestaje wypłacania świadczenia gdy beneficjent osiąga zarobki większe niż 1666,20 zł.

Załączniki do wniosku o świadczenie przedemerytalne

 • Do wniosku o świadczenie przedemerytalne należy dołączyć między innymi:
 • świadectwo pracy , ewentualnie dokument ustalający przyczynę rozwiązania stosunku pracy
 • dowody potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe, okresy pracy w gospodarstwie rolnym
 • zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o dacie zarejestrowania osoby, która utraciła prawo do renty
 • zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, aktualnym zarejestrowaniu się jako bezrobotny oraz potwierdzenie, iż w okresie pobierania zasiłku wnioskodawca nie odmówił przyjęcia propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • decyzję wydaną przez PUP o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w przypadku osób, które utraciły to prawo z powodu upływu okresu, na jaki zasiłek został przyznany

Kiedy ustaje prawo do świadczenia przedemerytalnego?


Świadczenie przedemerytalne przestaje przysługiwać :

 • w dniu śmierci osoby uprawnionej
 • w dniu poprzedzającym dzień uzyskania prawa do emerytury
 • w dniu 60 urodzin dla kobiet i 65 dla mężczyzn
 • na wniosek świadczeniobiorcy

Anna Wroniszewska


Dodaj komentarz