Ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Każdy niezależnie od statusu społecznego, posiadanego majątku czy urody, starzeje się. Właśnie dlatego bardzo ważne jest, aby zadbać o swoją przyszłość. Jednym ze sposobów są ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pierwsze z nich jest ubezpieczeniem na wypadek niezdolności do pracy z powodu starości. Drugie, zawsze mu towarzyszące, to forma ubezpieczenia mająca zapewnić świadczenie pieniężne w postaci renty, na wypadek długotrwałej utraty niezdolności do pracy. Czasem ma na celu zagwarantowanie środków do życia rodzinie, gdy rencista jest jej żywicielem, a  odejdzie z tego świata.

Kto podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym

Obowiązek posiadania ubezpieczenia emerytalnego i rentowego dotyczy osób fizycznych, będących:

 • pracownikami, wyłączając stanowiska prokuratorskie
 • duchownymi
 • osobami wykonującymi pracę nakładczą, pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, oraz osobami z nimi współpracującymi
 • członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz spółdzielni  i kółek rolniczych
 • osobami które prowadzą pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi
 • posłami i senatorami
 • osobami pobierającymi stypendium sportowe, stypendium słuchacza Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy lub inny podmiot, zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia, zasiłek macierzyński, zasiłek na zasadach zasiłku macierzyńskiego, świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu, zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy
 • osobami wykonującymi odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności czy też tymczasowego aresztowania
 • żołnierzami niezawodowymi pełniącymi czynną służbę, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz żołnierzy pełniących okresową służbę wojskową
 • osobami odbywającymi służbę zastępczą
 • funkcjonariuszami Służby Celnej
 • osobami rezygnującymi z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej,osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny

Kto ma prawo do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego

Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotyczą między innymi osób które są:

 • obywatelami Polski pracującymi za granicą w podmiotach zagranicznych
 • obywatelami Polski wykonującymi pracę w podmiotach zagranicznych na terytorium Polski, o ile nie posiadają one w Polsce swojej siedziby ani przedstawicielstwa
 • są małżonkami pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, stałych przedstawicielstwach przy ONZ oraz w innych misjach specjalnych za granicą, w instytutach, ośrodkach informacji i kultury za granicą
 • są studentami i nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu
 • alumnami seminariów duchownych, nowicjuszami, postulantami i juniorystami do ukończenia 25 roku życia
 • Ponadto dobrowolne ubezpieczenia dotyczą osób, które sprawują opiekę nad członkiem rodziny spełniającym warunki do wypłacania zasiłku pielęgnacyjnego, ale nie podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu bądź rentowemu z innych powodów. Poza tym dotyczy to również wszystkich tych, którzy odbywają na podstawie nieodpłatnych umów cywilnoprawnych staż adaptacyjny.

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52% podstawy wymiaru. Natomiast składka na ubezpieczenie rentowe równa się 6% podstawy wymiaru składki. Finansowane są one ze środków własnych.

Anna Wroniszewska


Dodaj komentarz