Renta rodzinna

Renta rodzinna

Renta rodzinna

Jest to świadczenie, które przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

 

Komu przysługuje renta rodzinna

Renta rodzinna przysługuje następującym członkom rodziny:

 • dzieciom własnym, drugiego małżonka oraz przysposobionym
 • przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnukom, rodzeństwu i innym dzieciom, również w ramach rodziny zastępczej
 • małżonkowi [ wdowa lub wdowcowi ]
 • rodzicom [ ojczymowi, macosze, osobie przysposabiającej ]

 

Renta rodzinna dla dzieci

Dzieci własne, drugiego małżonka oraz przysposobione są uprawnione do renty rodzinnej:

 • zanim ukończą 16 rok życia
 • do momentu zakończenia nauki w szkole, jeżeli mają więcej niż 16 lat lecz mniej niż 25
 • niezależnie od wieku jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie do ukończenia 16 lat lub do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, jednak nie dłużej niż do 25 urodzin
 • jeżeli mają 25 lat i są na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Natomiast nieletni przyjęci na wychowanie i utrzymanie, wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, mają prawo do renty rodzinnej jeśli spełnią warunki dla dzieci własnych, a także:

 • przyjęto je na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego chyba, że śmierć nastąpiła w rezultacie wypadku
 • nie są uprawnione do renty po zmarłych rodzicach lub rodzice żyją lecz nie mogą zapewnić im utrzymania, bądź ubezpieczony lub jego małżonek był opiekunem ustanowionym na mocy orzeczenia sądu

 

Renta rodzinna dla wdowy lub wdowca

Wdowa lub wdowiec ma prawo do renty rodzinnej, w sytuacji , gdy :

 • w dniu śmierci małżonka miał/a przynajmniej 50 lat lub był niezdolny/-a do pracy
 • wychowuje minimum jedno dziecko, wnuka lub rodzeństwo uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, które ma mniej niż 16 lat lub 18, w wypadku gdy nadal się uczy
 • sprawuje opiekę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.
 • osiągnął wiek 50 lat lub stał się niezdolny do pracy po śmierci małżonka, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania dzieci wspomnianych powyżej nastąpił rozwód lecz w dniu śmierci małżonka  wdowiec / wdowa miał prawo do alimentów

Małżonek nie spełniający powyższych warunków ma prawo do okresowej renty rodzinnej przez roku od śmierci męża lub żony.

 

Renta rodzinna dla rodziców

Prawo do renty rodzinnej jest przyznawane rodzicom, jeżeli:

 • ubezpieczony bezpośrednio przed śmiercią utrzymywał ich
 • spełniają warunki przypisane dla wdowy lub wdowca.

 

Zmniejszanie i zawieszanie renty rodzinnej

Jeśli osoba pobierająca rentę z ZUS podejmuje zatrudnienie, służbę, inną pracę zarobkową, czy pozarolniczą działalność gospodarczą, to powinna pamiętać, że świadczenie może zostać zmniejszone lub zawieszone. Jednocześnie warto wiedzieć, iż renta pobierana przez kobiety po 60 roku życia oraz mężczyzn po 65 roku życia, nie ulega zawieszeniu.

Przychody powodujące zmniejszenie bądź zawieszenie renty rodzinnej to:

 • pensje z tytułu pracy zarobkowej
 • dochód z działalności gospodarczej
 • zasiłek chorobowy
 • zasiłek macierzyński
 • zasiłek opiekuńczy
 • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacane na podstawie przepisów kodeksu pracy
 • świadczenie rehabilitacyjne
 • świadczenie wyrównawcze
 • zasiłek wyrównawczy
 • dodatek wyrównawczy

Gdy przychód przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie zostaje zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednakże nie większą jednak niż 20,4% kwoty bazowej do której jest uprawniona osoba. Gdy renta rodzinna należy się więcej niż jednej osobie, zostaje pomniejszona tylko ta część renty, która jest przyznana świadczeniobiorcy przekraczającemu 70% przeciętnego wynagrodzenia. Gdy zostaje osiągnięty przychód powyżej 130% przeciętnego wynagrodzenia, prawo do renty rodzinnej danej osoby zostaje  zawieszone.

Anna Wroniszewska


Dodaj komentarz