Dodatki do rent i emerytur

Dodatki do rent i emerytur

Dodatki do rent i emerytur

Sytuacja polskich emerytów i rencistów zazwyczaj nie należy do najlepszych. Typowy obraz staruszki zbierającej grosz do grosza,aby kupić lekarstwa lub zrobić drogie badania jest znany każdemu z nas. Niektórzy emeryci i renciści poza swoimi świadczeniami mają prawo  do różnych dodatków. Każdego roku są one waloryzowane i bywa, że w dość znacznym stopniu poprawiają los starszych, schorowanych Polaków.  Pośród tych dodatkowych świadczeń należy wymienić:

 • dodatek pielęgnacyjny
 • świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy – górników
 • dodatek kombatancki
 • świadczenie pieniężne dla deportowanych
 • dodatek za tajne nauczanie
 • świadczenie pieniężne dla niewidomych ofiar działań wojennych
 • dodatek kompensacyjny
 • ryczałt energetyczny
 • ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych
 • ekwiwalent pieniężny do bezpłatnego węgla

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem które przysługuje uprawnionemu do emerytury  czy też renty, powyżej siedemdziesiątego – piątego roku życia, o ile jest całkowicie niezdolny do pracy bądź samodzielnej egzystencji. Z wydawanie orzeczeń o takim stanie zdrowia danej osoby, odpowiedzialny jest lekarz – orzecznik ZUS.
Orzeczenie można jednak uzyskać tylko wtedy, gdy doktor stwierdzi takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje konieczność stałej bądź długotrwałej opieki oraz pomocy innej osoby w zaspokajaniu elementarnych potrzeb życiowych. Co istotne, gdy emeryt lub rencista ubiegający się o dodatek ukończy siedemdziesiąt pięć lat, świadczenie przyznawane jest automatycznie. Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie mającej prawo do renty lub emerytury, zamieszkującej:

 • Dom Pomocy Społecznej
 • Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy
 • Zakład  opiekuńczo – leczniczy

Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy – górników

Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy – górników należy się żołnierzom zastępczej służby wojskowej, którzy byli przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, czy zakładach rud uranu bądź batalionach budowlanych. Postawą do wypłacania dodatku jest zaświadczenie odpowiedniego organu wojskowego. Dokument musi zawierać  potwierdzenie typu, a także czasu trwania przymusowego zatrudnienia.

Dodatek kombatancki

Świadczenie to przysługuje oczywiście kombatantom, ale i również innym osobom,  które są ofiarami represji wojennych czy też okresu powojennego. Do grupy kombatantów zalicza się osoby, które walczyły o niepodległość i suwerenność Polski, a także ci,  którzy brali udział w :

 • wojnie
 • działaniach zbrojnych
 • powstaniach narodowych

Dodatek kombatancki udziela się w oparciu o pisemny wniosek zgłoszony do właściwej jednostki ZUS odpowiedzialnej za wypłacanie emerytur oraz rent. Niezbędne jest poza tym zaświadczenie Urzędu ds Kombatantów i Osób Represjonowanych, w którym  stwierdza się  okresy działalności kombatanckiej lub fakt zaistnienia represji.

Świadczenie pieniężne dla deportowanych

Dodatkowe świadczenie pieniężne należy się Polakom, którzy byli deportowani do pracy przymusowej lub osadzeni w obozach pracy zakładanych przez III Rzeszę i ZSRR. Generalnie przysługuje ono za każdy miesiąc pracy, maksymalnie jednak w sumie za dwadzieścia miesięcy. Dodatek przyznawany jest na mocy postanowienia  kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jeśli prawo do tego świadczenia występuje równocześnie ze świadczeniem dla byłych żołnierzy – górników, przysługuje tylko jeden z tych dodatków. Transfer dla deportowanych nie przysługuje osobie, która ma już ustalone prawo do:

 • dodatku kombatanckiego
 • dodatku za tajne nauczanie

Dodatek za tajne nauczanie

Świadczenie to przyznawane jest ludziom, którzy podczas okupacji organizowali tajne nauczanie, bądź też przed dniem 1 września 1939 r. zajmowali się nauczaniem w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej czy też byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Świadczenie pieniężne dla niewidomych ofiar działań wojennych

Świadczenie przysługuje w wysokości renty socjalnej osobom cywilnym, niewidomym ofiarom wojny, osobom, które nie były członkami żadnej formacji wojskowej, zmilitaryzowanych służb państwowych czy formacji ruchu oporu.  Podstawowym warunkiem ubiegania się przyznanie dodatku jest utrata wzroku powodująca całkowitą niezdolność do pracy. Takie naruszenie zdrowia musi być wynikiem działań wojennych w latach 1939-1945 bądź też eksplozji niewypałów czy niewybuchów pozostałych po wojnie 1939-1945, na terytorium Polski.

Ryczałt energetyczny

Ryczałt energetyczny, którego wysokość to 50% taryfowych opłat za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe, przysługuje:

 • kombatantom
 • osobom, które należy uznać za ofiary represji wojennych czy okresu powojennego
 • żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych.

Dodatek kompensacyjny

Dodatek kompensacyjny przysługuje :

 • kombatantom
 • ofiarom represji wojennych i okresu powojennego

Zarówno ten dodatek jak i ryczał energetyczny może być przyznany wdowie bądź wdowcowi po kombatancie. Potrzebne jest do tego zaświadczenie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, które potwierdzi uprawnienie danej osoby jako członka rodziny.

Ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych

Ekwiwalent ten wypłacany jest byłym pracownikom kolejowym, którym przysługiwało prawo do deputatu węglowego w zatrudnieniu, a z którego narodziło się uprawnienie do emerytury bądź renty. Dodatek, wypłacany przez organ rentowy, ma formę rocznego deputatu pieniężnego odpowiadającego cenie 1,8 tysiąca kg węgla kamiennego.

Ekwiwalent pieniężny do bezpłatnego węgla

Ekwiwalent pieniężny do bezpłatnego węgla należny jest byłym pracownikom zlikwidowanej lub likwidowanej kopalni. Z wnioskiem o dodatek występuje do ZUSu przedsiębiorstwo górnicze, które uprzednio uzyskuje od emeryta bądź rencisty oświadczenie w którym rezygnuje on z prawa do deputatu węglowego w naturze.

Anna Wroniszewska


Dodaj komentarz